Skip to content

Algemene voorwaarden van Voorrecht

Artikel 1.   Voorrecht

Voorrecht is een samenwerkingsverband bestaande uit de eenmanszaken Voorrecht (KvK 55637361), Lem Legal (KvK 55628907) en Van Driel Legal (KvK 62167162) en FLOOR legally yours (KVK 72862599).

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Voorrecht’ bedoeld de desbetreffende eenmanszaak waarmee opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit.

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke met een bij Voorrecht betrokken eenmanszaak gesloten overeenkomst, aanvullende- of  vervolgovereenkomst, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen. 
 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.   Opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Voorrecht is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd; derden kunnen aan de verstrekte opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Zowel opdrachtgever als Voorrecht kan een opdracht te allen tijde door opzegging beëindigen. Bij opzegging door opdrachtgever is deze gehouden het honorarium, vermeerderd met eventuele met inschakeling van derden gepaard gaande kosten, te voldoen voor de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden.

Artikel 4.   Derden

 1. Voorrecht kan bij het uitvoeren van een opdracht voor rekening van opdrachtgever derden inschakelen, waarbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal worden genomen.
 2. Voorrecht is door opdrachtgever gemachtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Voor eventuele tekortkomingen van door Voorrecht ingeschakelde derden is Voorrecht nimmer aansprakelijk.
 4. Onverminderd het in artikel 2 bepaalde gelden deze algemene voorwaarden ook ten behoeve van door Voorrecht ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Voorrecht voor alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de aan Voorrecht verstrekte opdracht en/of de uitvoering daarvan.

Artikel 5.   Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Voorrecht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Voorrecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
 2. Indien er geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens bedoelde verzekering(en), dan is iedere aansprakelijkheid van Voorrecht beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Voorrecht in het betreffende dossier gedurende het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium, exclusief verschotten, tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW kan opdrachtgever geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie van Voorrecht, indien opdrachtgever niet schriftelijk heeft geprotesteerd binnen 30 dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid.
 4. Voorrecht is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever op het moment waarop de schade is ontstaan, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Voorrecht.

Artikel 6.   Honorarium en verschotten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 2. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Voorrecht voor opdrachtgever worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en koerierskosten.
 3. Voorrecht is gerechtigd het uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.
 4. Voorrecht is steeds gerechtigd van een opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse afrekening of eindafrekening van de opdracht.

Artikel 7.   Betaling

 1. De door Voorrecht verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks bij opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de op de factuur genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is opdrachtgever Voorrecht vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.
 3. Bij niet of niet tijdige dan wel onvolledige betaling van een factuur, heeft Voorrecht het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, hetgeen de verplichting van opdrachtgever om openstaande of nog te verzenden facturen tijdig te betalen onverlet laat.
 4. Alle zaken, documenten en gelden van opdrachtgever die Voorrecht onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die Voorrecht ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.

Artikel 8.   Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Voorrecht wordt exclusief beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.